Odolné mobilné siete
na doručovanie obsahu

REMONET - APVV - 17 - 0208 

Hand Mockup

REMONET

Základný výskum odolnej dátovej komunikácie vykonávanej prostredníctvom mobilných viacpreskokových dátových sietí nielen v prostredí inteligentných miest (Smart Cities),
ale aj v krízových situáciách, ktoré môžu byť spôsobené živelnými či technologickými pohromami. 
Projekt je podporený agentúrou APVV pod číslom APVV - 17 - 0208.


Idea

Výskum zameraný na vytvorenie viacpreskokovej mobilnej siete, ktorá bude využívaná v prostredí inteligentných miest a v krízových situáciách na doručovanie informačného obsahu bez potreby sietí s infraštruktúrou. Viacpreskoková sieť bude tvorená:

MANET (Mobilné ad-hoc siete)

Viacpreskokové mobilné siete umožňujúce prenos dát medzi zdrojovým a cieľovým uzlom.

WSN (Senzorová sieť)

Senzorová sieť tvorená prostredníctvom optických senzorov na báze FSO.

DRONET (Dronové siete)

Mobilná sieť tvorená lietajúcimi dronmi
so schopnosťou medzi sebou komunikovať.

DTN (Sieť tolerujúca oneskorenie)

Mobilná sieť využívajúca príležitostnú konektivitu medzi mobilnými uzlami a prenosový model Store-Carry-Forward.

Základné informácie

Názov projektu

Odolné mobilné siete na doručovanie obsahu / Resilient mobile networks for content delivery

Akronym projektu

REMONET

Číslo projektu

APVV-17-0208

Odbor vedy a techniky

20308 - Telekomunikačné systémy / 20308 - Telecommunication systems

Charakter výskumu

Základný / Basic

Zodpovedný riešiteľ projektu

doc. Ing. Ján Papaj, PhD.

Začiatok a koniec riešenia projektu

2018 - 2021

Grantová schéma

APVV

Zodpovedný riešiteľ projektu:

doc. Ing. Ján Papaj, PhD.

Zástupca zodpovedného riešiteľa projektu:

doc. Ing. Ľubomír Doboš, CSc.

Riešiteľský kolekektív

doc. Ing. Ľuboš Ovseník, PhD.
prof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc.
prof. Ing. Ján Šaliga, CSc.
Dr.h.c. prof. RNDr. Ing. Ján Turán, DrSc.
Ing. Martin Lojka, PhD.
Ing. Peter Viszlay, PhD.
Ing. Dávid Hrabčák
Ing. Dominik Nezník
Ing. Renát Haluška
Ing. Tomáš Huszaník
Ing. Michal Márton
Ing. Peter Šuľaj

Viacpreskokové siete

doc. Ing. Ján Papaj, PhD.
doc. Ing. Ľubomír Doboš, CSc.
prof. Ing. Ján Šaliga, CSc.
Ing. Dávid Hrabčák
Ing. Dominik Nezník

Optické senzorové siete

doc. Ing. Ľuboš Ovseník, PhD.
Dr.h.c. prof. RNDr. Ing. Ján Turán, DrSc.
Ing. Renát Haluška
Ing. Tomáš Huszaník
Ing. Michal Márton


Dronové siete

prof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc.
Ing. Peter Viszlay, PhD.
Ing. Martin Lojka, PhD.
Ing. Peter Šuľaj

Výskumné aktivity

Úloha č.1

Výskum smerovacích algoritmov
a protokolov pre viacpreskokové siete
a odolnú komunikáciu v inteligentných mestách.

Úloha č.2

Výskum optických systémov  poskytujúcich odolnú dátovú komunikáciu v senzorovej sieti.

Úloha č.3

Doručovanie obsahu a distribúcia dát
s využitím odolnej viacpreskokovej dátovej siete.