INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Kód predmetu: 26000881 Názov predmetu: Biometrické systémy bezpečnosti
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): 26,26
Metóda štúdia: Prezenčná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
2.rok ZS Počítačové siete (PS_Ing_D_sk) 2. Prezenčná
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 20% z 39%.
Na získanie zápočtu je potrebných min. 20 bodov z počtu 39 bodov. Toto hodnotenie získa študent na základe priebežných testov, orientovaných na riešenie praktických úloh ako aj na základe riešenia semestrálnych projektov alebo doplnkových zadaní.
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 61%.
Na získanie skúšky je potrebných min. 31 bodov z celkového počtu 61 bodov. Skúška pozostáva z písomnej previerky  základných znalostí ako aj hlbších teoretických poznatkov a nakoniec ústneho komplexného vyhodnotenia skúšky.
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Študent dostáva teoretické základy v oblasti analýzy a interpretácie biometrických údajov pre biometrickú identifikáciu a autentifikáciu/verifikáciu, podobne v oblasti forenznej biometrie a biometrických znakov v správaní počas komunikácie človeka so strojom. Predmet poskytne študentom pokročilé znalosti a kompetencie v biometrických koncepciách, používaných technológiách a technikách pre navrhovanie, vývoj a efektívne využitie biometrických systémov. Získa poznatky z oblasti matematických nástrojov používaných na spracovanie signálov a rozpoznávania vzorov. Ďalej sa oboznámi s prístupmi biometrickej identifikácie a autentifikácie ako aj so spôsobmi ich implementácie a aplikáciami. Tiež sa oboznámi s vyhodnocovaním biometrických systémov a používaných metrikách včítane ich parametrov. Nakoniec pozná aj biometrické znaky, ktoré sa v praxi používajú alebo sú práve vo vývoji aj v európskom právnom priestore.
Stručná osnova predmetu:
1)      Základy biometrie
2)      Analýza, modelovanie a interpretácia biometrických údajov
3)      Najvýznamnejšie biometrické technológie
4)      Multimodálna biometria
5)      Biometrické štandardy
6)      Malé, stredné a rozsiahle biometrické systémy
7)      Integrácia biometrických údajov s inými existujúcimi technológiami
8)      Behaviorálne biometrické prvky v komunikácii človeka so strojom
9)      Zabezpečenie biometrických údajov a systémov
10)    Biometrické dohody v rámci európskeho právneho priestoru
11)    Biometrické aplikácie
12)    Ochrana súkromia a právne otázky
Odporúčaná literatúra:
[1] R.M. Bolle, J.H. Connell, S. Pankanti, N.K. Ratha, A.W. Senior, “Guide to Biometrics”, Springer-Verlag, New York, 2004.
[2] A. Jain, P. Flynn, A. Ross, “Handbook of Biometrics”, Springer-Verlag, New York, 2008
[3] M. Tistarelli, M. S. Nixon,  (Eds.) „Advances in Biometrics“ Springer-Verlag, New York, 2009.
[4]  Stan Z. Li, Anil K. Jain (eds), "Encyclopedia of Biometrics", Springer-Verlag, New York, 2015 https://link.springer.com/referencework/10.1007/978-1-4899-7488-4
[5] M. Pleva "Biometrické systémy bezpečnosti", TUKE, 2021. http://biometria.web.tuke.sk/BSB-ucebnica.pdf
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 35
  A B C D E FX  
  3% 14% 26% 29% 26% 3%  
Vyučujúci:
doc. Ing. Matúš Pleva, PhD., garant, kogarant, prednášajúci, skúšajúci, cvičiaci, vedúci semináru
Dátum poslednej zmeny: 01.09.2021
Schválil: doc. Ing. Matúš Pleva, PhD.