Elektronika 3, ZS 2019/2020

Vyučujúci: prof. Ing. Linus MICHAELI, DrSc., prof. Ing. Ján ŠALIGA, CSc.

Zameranie predmetu: cieľom predmetu je zoznámiť študentov s ďalšími obvodmi v modernej elektronike nadzväzujúc na predchádzajúce predmety Elektronika 1 a Elektronika 2 ako aj ma iné súvisiace premety ako  Elektronické meracie prístroje a metódy  a iné

Plán semestra - pracovná verzia:
Týždeň semestra
Prednáška
Cvičenie
1.
Organizácia predmetu pravidlá pre udelenie zápočtu a skúšky Spoločné teoretické cvičenie - úvod do simulačných nástrojov
2.
Programy na simuláciu obvodov
Spoločné cvičenie - simulácie 1
3.
Reťazec spracovania signálov, výstupné veličiny senzorov, Spätná väzba  zakladne zpojenia ideálnych OZ
Experimentálne cvičenie po skupinách 1
4.
Zapojenia s reálnými OZ, Usmerňovač, oscillator, komparátor,
Spoločné cvičenie - simulácie 2
5.
Prevodníky U-f, f-U,fázový detector, PLL, …
Experimentálne cvičenie po skupinách 2
6.
Analógová spínače, multiplexory a SC obvody, Výkonový zosilňovač, Vplyv nelinearít na analógový signál, Princípy zmiešavačov a AM modulátorov
Spoločné cvičenie - simulácie 3
7.
Úvod do logických obvodov, číselné sústavy, elektrické vlastnosti logických obvodov
Experimentálne cvičenie po skupinách 3
8.
Boolova algebra, Logické funkcie, kombinačné obvody
Spoločné cvičenie - simulácie 5
9.
Klopné obvody, vlastnosti, základné zapojenia.
Experimentálne cvičenie po skupinách 4
10.
Komplexné kombinačné a sekvenčné obvody, synchrónna a asynchrónna logika
Spoločné cvičenie - simulácie 5
11.
Komparátory, AD a DA prevodníky
Experimentálne cvičenie po skupinách 5
12.
Programovateľné logické obvody PLD, FPGA Prezentácie výsledkov po skupinách
13.
Zápočet Zápočet


Hodnotenie a zápočet:

Študent môže v súlade so študijným poriadkom získať počas semestra 0 až 40 bodov a to nasledovným spôsobom:
1. 0 až 10 bodov za prezentáciu(ppt) na začiatku experimentálneho cvičenia k téme cvičenia
2. 0 až 30 bodov z prezentácie (ppt) vedmomostí a výsledkov získaných počas semestra v teoretickej a praktickej oblasti v rámci tém precvičovaných experimentálne. Témy budú vylosované v 10. týždni semestra. Je teda potrebné poctivo sa pripravovať na každé cvičenie a odkladať si dokumentáciu a výsledky z experimentálnych meraní.
Okrem uvedeného môže študent za mimoriadnu aktivitu, pravidelnú poctivú prípravu a prejavené vedomosti získať 2x5 bonusových bodov, ktoré sa zohľadnia pri zápočte a skúške.