Elektronika 3, ZS 2019/2020

Vyučujúci: prof. Ing. Linus MICHAELI, DrSc., prof. Ing. Ján ŠALIGA, CSc.

Otázky ku skúške z analógových obvodov.

Zameranie predmetu: cieľom predmetu je zoznámiť študentov s ďalšími obvodmi v modernej elektronike nadzväzujúc na predchádzajúce predmety Elektronika 1 a Elektronika 2 ako aj ma iné súvisiace premety ako  Elektronické meracie prístroje a metódy  a iné

Plán semestra - pracovná verzia:
Týždeň semestra
Prednáška
Cvičenie
1.
Organizácia predmetu pravidlá pre udelenie zápočtu a skúšky Spoločné teoretické cvičenie - úvod do simulačných nástrojov
2.
Programy na simuláciu obvodov
Spoločné cvičenie - simulácie 1, myDAQ
3.
Reťazec spracovania signálov, Spätná väzba základná zpojenia ideálnych OZ
Experimentálne cvičenie po skupinách 1
4.
Zapojenia s reálnými OZ, Usmerňovač, oscillator, komparátor,
Spoločné cvičenie - simulácie 2
5.
Prevodníky U-f, f-U,fázový detector, PLL, …
Experimentálne cvičenie po skupinách 2
6.
Analógová spínače, multiplexory a SC obvody, Výkonový zosilňovač, Vplyv nelinearít na analógový signál, Princípy zmiešavačov a AM modulátorov
Spoločné cvičenie - simulácie 3
7.
Úvod do logických obvodov
Boolova algebra, Logické funkcie, číselné sústavy,
 prednáška
8.
Elektrické vlastnosti logických obvodov Spoločné cvičenie - simulácie kombinačné obvody
9.
Kombinačné obvody.
Spoločné cvičenie - simulácie sekvenčné obvody
10.
Klopné obvody, vlastnosti, základné zapojenia, sekvenčné obvody, synchrónna a asynchrónna logika
Experimentálne cvičenie po skupinách
11.
Komparátory, AD a DA prevodníky
 Spoločné cvičenie - simulácie komplexné zapojenia
12.
Programovateľné logické obvody PLD, FPGA Prezentácie výsledkov po skupinách
13.
Zápočet Zápočet


Projekty z analógových obvodov
1.     Ideálny OZ   a,  Frekvenčná prenosová funkcie, prejavy nesymetrického napájacieho napätia, virtuálna nula.  simulácie/ meranie  Sedláková, Hurtuk
2.     Ideálny OZ   b, Frekvenčná prenosová funkcie, prejavy nesymetrického napájacieho napätia, virtuálna nula.  simulácie/ meranie  Dziak, Gontkovič
3.    Ideálny OZ   c,  Frekvenčná prenosová funkcie, prejavy nesymetrického napájacieho napätia, virtuálna nula.  simulácie/ meranie  Dudaško, Hoľko
4.    Usmerňovače s OZ VA charakteristika  pomocou simulácií Basaráb, Seidenglanz
5.    Komparátor s a bez hysterézie. Okienkový diskriminátor. Simulácie/ meranie  Maľaš, Uhrín
6.    Napäťovo frekvenčný menič s NE 555, V/f charakteristika. Napäťovo riedený oscilátor s ideálnym operačným zosilňovačom. Simulácie/ meranie na obvode NE 555. Jenča, Krivák
7.    RC-oscilátor s Operačným zosilňovačom. Meranie vplyvu kapacít na frekvenciu, vplyv nelineárnej sp.väzby na skreslenie priebehu (zo simulácií). Simulácie/ meranie  Sosa , Miko
8.    Ideálny OZ   d,  Frekvenčná prenosová funkcia, vstupné impedancie simulácie, vznik ofsetu výstupu, prenosová VA charakteristika. simulácie/ meranie   
9.      Zapojenie prístrojového a programovateľného zosilňovača, zosilnenie, frekvenčná charakteristika, potlačenie súčtového signálu simulácia zapojenia. Paliuk, Kostenko
10.    Zapojenie integračného obvodu a derivačného obvodu pomocou operačného zosilňovača, prenosová frekvenčná charakteristika charakteristika. Simulácia obidvoch zapojení. Lamoš
11.    Výkonový zosilňovač triedy B. Vysvetlenie parametrov účinnosť, skreslenie. Simulácia zosilňovača LM 3875 so záťažou 8 . Černek, Halgaš


Projekty z logických obvodov
1.    Technológie a parametre logických obvodov
2.    Kodér a dekodér – prehľad aplikácií Černek, Halgaš
3.    Posuvný register aplikácie Sosa , Miko
4.    Statické pamäte RAM Lamoš
5.    Dynamické pamäte RAM Basaráb, Seidenglanz
6.    Pamäte ROM, prehľad, princípy, parametre, príklady Dziak, Gontkovič
7.    Monostabilné klopné obvody
8.    Multivibrátory a oscilátory v logike Paliuk, Kostenko
9.    Multiplexory a demultiplexory – aplikácie Maľaš, Uhrín
10.    Čítače so spätnou väzbou
11.    Hradlové polia prehľad Dudaško, Hoľko
12.    Aplikácia parity v Hammingovom kóde Sedláková, Hurtuk
13.    Kódovanie čísel (iné ako v prednáškach) Jenča, Krivák


Hodnotenie a zápočet:

Študent môže v súlade so študijným poriadkom získať počas semestra 0 až 40 bodov a to nasledovným spôsobom:
1. 0 až 10 bodov za prezentáciu(ppt) na začiatku experimentálneho cvičenia k téme cvičenia
2. 0 až 30 bodov z prezentácie (ppt) vedomostí a výsledkov získaných počas semestra v teoretickej a praktickej oblasti v rámci tém precvičovaných experimentálne. Témy budú vylosované v 10. týždni semestra. Je teda potrebné poctivo sa pripravovať na každé cvičenie a odkladať si dokumentáciu a výsledky z experimentálnych meraní.
Okrem uvedeného môže študent za mimoriadnu aktivitu, pravidelnú poctivú prípravu a prejavené vedomosti získať 2x5 bonusových bodov, ktoré sa zohľadnia pri zápočte a skúške.