Informačný list predmetu

 

Kód:  P

Názov: Fotonika

Študijný odbor:  Elektronika

Študijný program: Elektronika (inžinierske)

Garantuje: : prof. RNDr. Ing. Ján Turán, DrSc.

Zabezpečuje: : prof. RNDr. Ing. Ján Turán, DrSc.

Ing. Ľuboš Ovseník, PhD.                                                 

Obdobie štúdia predmetu:

5. roč.  zs

Forma výučby : prednášky, numerické a laboratórne cvičenia

 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách) : 30110-000

Týždenný:  5                         Za obdobie štúdia: 65

Počet kreditov: 5

 

Podmieňujúce predmety: 

 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: zápočet a skúška

 

Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): priebežné testy

 

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): záverečný test, skúška

Cieľ predmetu:

 

Študent získa  prehĺbené teoretické a praktické vedomosti z oblasti fotonických prvkov, integrovanej optiky, laserov a laserovej technológie, rýchlych optických komunikačných systémov, optických vláknových senzorov a signálových procesorov, solitónových systémov a priestorových modulátorov svetla. 

Stručná osnova predmetu:

 

-          Lasery a laserová technológia

-          Integrovaná optika

-          Optické vláknové pasívne prvky

-          Optické vláknové signálové procesory – smart antény

-          Optické vláknové senzory

-          Rýchle fotonické siete- FDDI, SDH/SONET a pod.

-          Solitónové systémy

-          Priestorové modulátory optického žiarenia

 

 

 

 

   

Literatúra:

 

Turán, J.: Optoelektronika.  Alfa. Bratislava, 1991.

Turán, J.: Kvantová elektronika. Alfa, Bratislava, 1991.

Turán, J: Fotonika, Harlequin, Košice, 2003.

 

 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovensky, anglicky

Dátum poslednej úpravy listu: 24.11. 2003