Názov vysokej školy, Názov fakulty TECHNICKÁ UNIVERZITA v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Kód: 26000277 Názov: Návrhové prostredia v elektronike
Študijný odbor:
Garantuje: doc. Ing. Pavol Galajda, CSc.
Zabezpečuje: Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
doc. Ing. Pavol Galajda, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: P,S,CN,CL,PP,A,ST,E,OP Počet kreditov:
ZS Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 6
  Týždenný: - Za obdobie štúdia: 2,1,1  
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie:
samostatná práca na projekte
Záverečné hodnotenie:
záverečný projekt, skúška
Cieľ predmetu:
Študent získa základné vedomosti pri použití moderných prostriedkov na návrh a simuláciu elektronických obvodov aj v integrovanej forme. Absolventi budú schopní efektívne pracovať s profesionálnymi prostriedkami na návrh a simuláciu obvodov PSpice a Mentor Graphics. Pretože kvalita použitých modelov zásadným spôsobom ovplyvňuje presnosť výsledkov, je venovaná pozornosť modelovaniu základných pasívnych aj aktívnych prvkov a obvodov.
Súčasťou predmetu je absolvovanie individuálnych, prípade skupinových projektov, pričom sa absolvent naučí samostatnej tvorivej činnosti riešením konkrétnych technických úloh.
Stručná osnova predmetu:
- kreslenie elektrotechnických schém pomocou prostriedkov CAD
- návrh integrovaných obvodov a plošných spojov pomocou prostriedkov CAD
- základné vlastnosti programu pre simuláciu obvodov a technika počítačového riešenia základných elektronických funkčných blokov
- práca s programom SPICE a základné etapy elektrotechnického návrhu a simulácie elektronických obvodov
- typy analýz, funkcií a príkazov programu SPICE
- typy elektronických obvodových súčiastok- ich vlastnosti a modely
- prezentácia výsledkov jednotlivých analýz elektronických obvodov
- metodika špecifikácie a návrhu zákazníckych integrovaných obvodov pomocou prostriedkov CAD (Mentor Graphics)
- typické aplikácie v elektronike a automobilovej elektronike
Literatúra:
Muhammad, H., Rashid: SPICE for Circuits and Electronics Using PSpice, Prentice-Hall, Inc., Singapore, 1990.
Kejhar, M. a kol.: Program SPICE v příkladech, vydavatelství ČVUT, Praha, 1995.
Galajda, P., Lukáč, R.: Elektronické prvky, vydavateľstvo Merkury- Smékal, 2001.
Galajda, P., Lukáč, R.: Elektronické obvody, vydavateľstvo Merkury- Smékal, 2002.
Smith, M.J.S.: Application-Specific Integrated Circuits. Addison-Wesley, Berkeley, California, 1998, (el.verzia). http://www.
edacafe.com/books/ASIC/ASICs.php
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy: 26.01.2012