Anotácia predmetu:

Cieľom predmetu je zoznámiť študentov so základnými elektronickými prvkami a princípmi činnosti elektronických obvodov spracovania spojitých signálov .


Hlavné tematické okruhy:

  1. Základný koncept elektronických obvodov. Polovodiče
  2. Diódy , Typy, Obmedzovače usmerňovače. Stabilizátory so Zenerovými diódami. Log. operacie s diodami
  3. Bipolárny tranzistor. Charakteristiky bip.tranz. Modely tranzist ako zos.malých signálov.
  4. Nastavenia prac.bodov. Bip. Tranz v binárnom režime. Poľom riadené tranzistory a ich typy. Modely poľom riad tranz.
  5. Polom riad tr. ako spínače a prep. Polom riad.tranzistor v binárnom rež.
  6. Aplikácie bipolárnych a unipolárnych tranzistorov v jednostupňových zapojeniach.Nastavovania pracovných bodov.
  7.  Ideálny operačný zosilňovač. Darlingt.zap - Prúdové zrkadlo
  8. Spätná väzba v zosilňovačoch. Ovplyvnenie vlastností zosilňovača spätnou väzbou.
  9. Diferenčný stupeň. Napäťový, transkonduktančný zos. Emitorový sledovač
  10. Dvojstupň. zos.so zápornou spätnou väzbou.
  11. NF zosilňovače. Ladené zosilňovače.
  12. Výkonové zosilňovače.
  13. Napájacie zdroje. Spojité stabilizátory napájania
  14. Obvody analógovo číslicového rozhrania


Uvedené tematické okruhy nie sú časovým plánom prednášok podľa týždňov semestra – aktuálne informácie o prednáškach spolu so študijnými materiálmi nájdete v časti venovanej prednáškam

Systém prednášok a cvičení:

Prednášky sú podľa rozvrhu vo štvrtok o 9:10 v posluchárni ZP4.
Spoločné výpočtové cvičenia
vo štvrtok o 11:35 v posluchárni ZP4 podľa rozpisu prednášok a cvičení.

Laboratórne cvičenia a sú v Počítačovom centre FEI podľa rozvrhu uverejnenom v MAIS a podľa rozpisu prednášok a cvičení.


Doporučená literatúra

Michaeli,L.: Elektronické súčiastky a obvody, Elfa  Košice, 2012 
Seifart,M: Polovodičové prvky a obvody pre spracovanie spojitých signálov, ALFA 1987
Galajda,P.:Elektronické prvky, ELFA Košice 2002
Coclaser,R.A.,Neamen,D.A.,Hawkins,C.F.:Electronic Circuit Analysis,John Wiley&Sons,1998
J.Millman, Microelectronics, Ed. McGraw-Hill
  J.Millmann & C.C.Halkias, Integrated Electronics, Ed. McGraw-Hill