posledná aktualizácia 13. 10. 2008

Táto stránka je venovaná problematike integrovaného simulačného prostredia Matlab/Simulink firmy Mathworks pre potreby výučby predmetu Programové prostredia pre elektroniku a telekomunikácie. Budú tu zverejňované relevantné informácie k prednáškam a cvičeniam z tejto problematiky. Simulačné prostredie Matlab už viac ako dve desaťročia k špičkovým simulačným prostrediam (aj) pre vedeckotechnické výpočty a simulácie, ktoré je využívané prakticky na všetkých technicky zameraných univerzitách vo svete. Na KEMT FEI TU v Košiciach je Matlab využivaný vo viacerých nadstavbových predmetoch a v bakalárskych resp. diplomových prácach.

Prednášky aj cvičenia budú zamerané na verziu Matlab 7.x, ktorá je nainštalovaná v učebni. Hlavnú náplň prednášok a cvičení tvorí zvládnutie základných poznatkov s cieľom umožniť realizáciu typických základných simulácii realizovaných v študijných programoch Elektronika a Telekomunikácie.

Matlab základy - prehľad základných operácií a príkazov

Matlab 4 manual - prehľadne napísané manuály CVUT k Matlab v.4

Simulink - úvodná informácie na stránke firmy Humusoft

Jednoduchý motivačný príklad_1 analyzovaný počas prednášky.
Ukážka jednoduchej m-funkcie  triang.m v Matlabe 4 a v Matlabe 7.
Ukážka využitia funkcie filter v príklade_2 (využitie konvolúcie na výpočet korelácie v príklade_1, štruktúra FIR filtra z podkladov predmetu
Signálové Procesory).
Ukážka využitia Matlabu v úvodnom cvičení predmetu Signálové Procesory.
Ukážka princípu reálneho využitia komplexných signálov vo vstupných častiach digitálnych prijímačov (príklad bude počas prednášky modifikovaný).

Zaujímavé zdroje:

Tutorial1(Matlab), Tutorial2(Matlab), Tutorial (Simulink) - doplňujúce podklady k cvičeniam

Prednášajúci: doc.Ing. Miloš Drutarovský, CSc.
Cvičiaci
: Ing. Michal Aftanas

Návrat na hlavnú stránku predmetu