blank

Akademický rok 2019/2020

Študent sa oboznámi so základným pojmovým aparátom v oblasti počítačových sietí a princípmi prenosu dát v počítačových sieťach v kontexte modelov sieťovej komunikácie ISO/OSI a TCP/IP. Naučí sa pracovať s adresným priestorom protokolu IPv4, riešiť problémy spojené s fyzickou vrstvou sieťových infraštruktúr a osvojí si základy smerovania paketov v IP sieťach vrátane základnej konfigurácie smerovačov. V rámci predmetu zvládne problematiku obsiahnutú v NetAcad kurze Routing and Switching: Introduction to Networks, pričom bude mať možnosť získať prislúchajúci certifikát (na získanie certifikátu je potrebná základná znalosť anglického jazyka).

Garant predmetu: Dr.h.c. prof. Ing. Anton ČIŽMÁR, CSc.
Akademický rok: 2019/2020
Rozsah: 2/2
Semester: Letný
Forma hodnotenia: Skúška
Prednášajúci: Gabriel BUGÁR
Cvičiaci: Gabriel BUGÁR

Peter ŠUĽAJ

Anton BUDAYI. Informácie

Všetky študijné materiály potrebné k zvládnutiu náplne predmetu formou riadeného samoštúdia (s využitím technológie e-learningu) sú poskytované študentom prostredníctvom LMS (Learning Management System) systému v rámci Sieťového akademického programu Cisco – portál: cisco.netacad.net. Prostredníctvom tohto LMS je zabezpečované aj priebežné overovanie vedomostí študentov. Náplň cvičení vychádza z osnovy predmetu.

Cvičenia sa budú konať podľa rozvrhu cvičení pre jednotlivé študijné skupiny. Zmeny v rozvrhu cvičení resp. zaradení do skupín budú vykonané len na základe dohovoru medzi cvičiacim a študentom v odôvodnených prípadoch (kolidovanie cvičenia s iným a pod.). Presuny medzi študijnými skupinami počas výučby nebudú možné, účasť na cvičeniach je povinná.

Náplň cvičení je založená na praktických cvičeniach kurzu "CCNA Routing and Switching: Introduction to Networks" sieťového akademického programu Cisco. Náplň a priebeh cvičení sa bude riadiť časovým harmonogramom štúdia. Študenti sú cvičiacim zaradení do virtuálnej triedy prostredníctvom portálu cisco.netacad.net, ktorého administratívne prostredie bude využívané v priebehu celého semestra pre riadenie výučby.

Študenti majú prostredníctvom portálu sprístupnené učebné texty kurzov. Súčasťou učebného textu sú aj návody na cvičenia.

Študenti sú povinní vykonávať priebežné testy podľa stanoveného časového harmonogramu štúdia. O dodatočné aktivovanie testov (mimo časového harmonogramu štúdia) je možné požiadať iba osobne na cvičení a len v odôvodniteľných prípadoch.