posledná aktualizácia 5.4.2011

Prednášajúci: doc.Ing. Ján Šaliga, CSc., Ing. Micha Varchola, Ph.D.

Cvičiaci: doc.Ing. Ján Šaliga, CSc., Ing. Michal Varchola, Ph.D. 

Zadania 2011: tu

Anotácia predmetu (1/2kz)

Predmet je zameraný na získanie praktických skúseností s využívaním moderných programových prostredí pri tvorbe aplikácií v elektronike, meracej  a telekomunikačnej technike, ktoré sú typicky využívané v odboroch elektronika a telekomunikačná techinka. Hlavný dôraz je kladený na metodiku tvorby a ladenia aplikačných programov s využitím Matlabu, aplikačných knižníc, integrovaných  prostredí a grafického programovania, pričom nadväzuje na problematiku preberanú v predmete Programovanie. Preberaná problematika je demonštrovaná a prakticky precvičovaná predovšetkým pomocou vývojových prostredí pre meracie aplikácie (LabView), ako aj v prostredí Matlab. Predmet je ukončený obhajobou vypracovaného zadania a klasifikovaným zápočtom.

   

Hlavné tématické okruhy:

Vybrané témy budú prakticky precvičované v laboratóriu PC2 Počítačového centra FEI TU v Košiciach. V rámci cvičení bude využívané imulačné prostredie Matlab firmy MathWorks, integrované vývojové prostredia (IDE) LabVIEW firmy National Instrumnets. Informácie o cvičeniach, prednáškach a podmienkach udelenia zápočtu nájdete v dokumente PPET.pdf (eng). 

Simulačné prostredie Matlab (eng) firmy Mathworks  
- základné prvky programovacieho jazyka prostredia Matlab (čísla, vektory, matice, operácie, podmienky, cykly, ...) 
- m-súbory, princíp a prehľad užívateľskych toolboxov
- princíp vytvárania užívateľských funkcií v jazyku C
- import a export dát do/z prostredia Matlab
- vybrané aplikačné príklady  

IDE LabVIEW firmy National Instruments  
- ovládanie a ovládacie prvky prostredia
- vytvorenie užívateľského rozhrania (front panel), knižnice prvkov
- vytvorenie zdrojového súbory, knižnice a ich použitie
- ladenie a ladiace nástroje 
LabVIEW a internet
- vytvorenie projektu, builder a instaler

Podklady pre cvičenia:

Príručka k typografickému systemu LaTex (na inšpiráciu)

Poznámky k ukladaniu dát v LabVIEW  
- V LabVIEW sa uloženie vykoná automaticky pri ukončení programu vo forme textového súboru typu .lvm alebo .txt (spreadsheet). Uložia sa všetky dáta, ktoré sú vykresľované na grafoch a to tak, že sa uložia polia x-ových aj y-ových hodnôt z každého grafu do stľpcov alebo riadkov, t.j. minimálne dva riadky/stĺpce (polia) pre každý graf. Výsledný súbor bude čitateľný bežným textovým/tabuľkovým editorom, napr. MS Word, Notepad alebo MS Excel

Zaujímavé linky:

Matlab základy  - prehľad základných operácií a príkazov
Matlab 4 manual - prehľadne napísané manuály CVUT k Matlab v.4
www.ni.com - stránky výrobcu LabVIEW a LabWINDOWS/CVI
LabVIEW zone - všetko o LabVIEW
ftp://ftp.ni.com/ - možnosť stiahnuť testovacie verzie softvéru a iné materiály cez anonymné ftp